X

Xi Han fan yi jiao cheng = Curso de traducción del español al chino [A course in Spanish-Chinese translation]
XI Seminari sobre la Traducció a Catalunya [11th Seminar on Translation in Catalonia]
Xiandai Fanyi Lilun [Modern Translation Studies]
Xiandai yishi mingjia niaokan [A panoramic view of famous modern translators of poetry]
Xibanyayu Kouyi [Pending]
Xifang Fanyi Jianshi [A short history of translation in the West]
XII Seminari sobre la Traducció a Catalunya [12th seminar on translation in Catalonia]
XIIII Seminari sobre la Traducció a Catalunya [13th Seminar on translation in Catalonia]
Xin hanying fanyi jiaocheng [A New Practical Textbook of Translation from Chinese to English]
Xinwen fanyi jiaocheng [A Textbook of news translation]
XIV Seminari sobre la Traducció a Catalunya. La presència quotidiana de les traduccions [14th seminar on translation in Catalonia. The daily presence of translations]
Xixue dongijan yu wan-Qing shehui [The Dissemination of Western Learning and the Late Qing Society]
Xiyu fanyi shi [History of Translation in the Western Region]
XML Internationalization and Localization
Xudozestvennom perevoda [Artistic translation]
XV Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies: Munich, 2013