Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Distribución. Cataluña. España. Teoría.
Autor:   Díaz Fouces, Oscar; Marta García González & J. Costa Carreras (eds.)
Año:   2002
Título:   Traducció i dinàmica sociolingüística [Translation and sociolinguistic dynamics]
Lugar:   Barcelona
Editorial/Revista:   Llibres de l'Index
Páginas:   293
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 8495317451.
Disponibilidad:   Alicante BG
Índice:   I. La mediació lingüística i l'agen-ament lingüístic. 1. El paper de la traducció en el procés de normalització de la lengua catalana. Una perspectiva sociológica. Yannick Garcia Porres 19-54; 2. El paper de la traducció en la normalització de la /lengua ga/lega.Marta García González, 55-84; 3. La planificació de la mediació lingüística, Oscar Diaz Fouces 85-110. II La mediació lingüística i la configuració de la llengua estandard. 4. Contagie de cultures i traducció en I'estandardització del romanes, Jenny Brumme, 115- 133; 5. Estandardització i traducció: la lengua col.loquial.Victoria Alsina , 134-150; 6. L'eficacia de la traducció de textos cientificotecnics en la promoció d'una lengua socialment minoritzada (a proposit del gal.legoportugues a Galícia). Carlos Garrido, 151- 173. III La mediació lingüística en la configuració del (s) discurs(os) social(s) 7. Traducció, societat i qualitat. José Henrique Peres Rodrigues, 178- 203; 8. L'e-topia del traductor. L'impacte cultural, social i lingüístic de les noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i el paper de la Traducció i dels traductors, Joan Miquel i Vergés, 204-260; 9. La traducció i la interpretació en la colonització espanyola de les Filipines (segles XVI-XIX), Joaquín Sueiro Justel, 261- 283.
Impacto:   1i- Branchadell, Albert. 2003. Review in: Quaderns. Revista de Traducció 10, pp. 188-190; 2i- Marco Borillo, Josep. 2008. 114cit
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación