Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Medicina. Psicología. Técnico. Género.
Autor:   Calvo Piñero, Natàlia
Año:   2007
Título:   Adaptació al castellà del Personality Diagnostic Questionnaire - 4+: Propietats psicomètriques en població clínica i en estudiants [The Spanish adaptation of the Personality Diagnostic Questionnaire - 4+: Psychometric characteristics in the clinical popul
Lugar:   Bellaterra (Barcelona)
http://hdl.handle.net/10803/5577
Editorial/Revista:   Universitat Autònoma de Barcelona
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Tesis.
Disponibilidad:   Acceso abierto.
Resumen:   El PDQ-4+ (Personality Diagnostic Questionnaire-4+; Hyler, 1994) és un qüestionari d'autoinforme que diagnostica els 10 trastorns de la personalitat i els 2 de l'apèndix del DSM-IV. Els seus 99 ítems en un format de resposta de V/F són una traducció directa dels criteris diagnòstics dels TP de l'eix II. Inclou dues escales de control de respostes, anomenades Conformitat social i Infreqüència. A diferència dels seus predecessors, el PDQ-4+ disposa de l'escala de Significació clínica, que és una breu entrevista que s'administra després del qüestionari. El seu objectiu és reduir el nombre de falsos positius que tendeix a generar el propi autoinforme, confirmant així els possibles diagnòstics. Versions prèvies de l'instrument han mostrat adequada fiabilitat test-restest, elevada sensibilitat i baixa especificitat. Aquest treball ha tingut com a objectius: 1) la traducció i l'adaptació del PDQ-4+ al castellà; i 2) l'estudi de les seves propietats psicomètriques en una mostra clínica de 437 pacients psiquiàtrics (Estudi 1), i en una mostra no clínica, formada per 684 estudiants (Estudi 2). Per assolir el primer objectiu s'ha procedit a la traducció de l'anglès al castellà del qüestionari i a la aplicació posterior del mètode de retrotraducció (back translation). Per assolir el segon objectiu, s'han analitzat la fiabilitat; l'estructura interna; la validesa concurrent, convergent i discriminant tot contrastant les dades del PDQ-4+ amb les obtingudes amb altres instruments d'avaluació (TCI, EPQ-R, MCMI-II i KSP); s'ha estudiat l'escala de Significació clínica en la primera mostra; i s'han comparat els resultats de les dues mostres. [Source: Author]
 
 
2001-2021 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación