Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Chino. Catalán. Onomástica. Ortografía. Problema.
Autor:   Casas Tost, Helena & Sara Rovira Esteva (eds.)
Año:   2015
Título:   Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en català [A guide for the management of Chinese words in Catalan]
Lugar:   Barcelona http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/13-Guia-mots-xinesos.pdf
Editorial/Revista:   Generalitat de Catalunya
Páginas:   101
Idioma:   Catalán. Chino.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9788439392415.
Colección:   Biblioteca Tècnica de Política Lingüística,3.
Disponibilidad:   Acceso abierto.
Resumen:   Aquesta obra és una proposta de sistematització coherent en l'adaptació de termes i referents xinesos en un text en català amb l'objectiu d'estandarditzar-ne l'ús. En aquest sentit, posa a l'abast dels professionals, les institucions i el públic en general criteris clars i consensuats sobre el tractament dels termes i referents xinesos en un text en català. La Guia presenta dotze capítols independents que segueixen una estructura similar: una contex­tualització breu de l'objecte de què tracta, exemples de mals usos, criteris per tractar els refe­rents o mots que corresponen a àmbits concrets i un resum final amb les recomanacions més importants. Clouen la Guia cinc annexos que faciliten la consulta dels temes descrits, dos dels quals, l'annex 2 i l'annex 5, es presenten de forma doble: dins del PDF i en un format interactiu. L'annex 2 mostra les correspondències entre transcripcions del repertori sil·làbic xinès i la versió interactiva permet sentir la pronúncia de les síl·labes. L'annex 5 és un glossari de les paraules d'origen xinès que ocasionen més dubtes o que poden ser més útils en el nostre context. La versió interactiva facilita la cerca de termes. [Source: Editors]
Impacto:   1i- Julià Muné, Joan. 2016. Review in: Quaderns. Revista de Traducció 23, pp. 181-186
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación