Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Teoría.
Autor:   Krzysztof Hejwowski & Anna Szczesny (eds.)
Año:   2016
Título:   Teoria tlumaczenia czy teorie tlumaczen? Czesc 1 [The theory of translation or the theories of translation. Part 1]
Lugar:   http://www.akademicka.pl/ebooks/free/75445b2c781da16deb0fb03385788341.pdf
Editorial/Revista:   Miedzy Oryginalem a Przekladem 31:1
Páginas:   166
Idioma:   Polaco. Inglés.
Tipo:   Monografía.
ISBN/ISSN/DOI:   ISSN: 16899121.
Disponibilidad:   Acceso abierto.
Resumen:   Przedstawiamy Pañstwu pierwszy z dwóch zaplanowanych tomów pod has³em „Teoria t³umaczenia czy teorie t³umaczeñ?”. W zamyœle redaktorów pytanie zawarte w tytule mia³o byæ swego rodzaju prowokacj¹, zachêt¹ do zastanowienia siê, czy w dzisiejszym skomplikowanym œwiecie, w którym t³umaczenia wszelkiego rodzaju odgrywaj¹ pierwszoplanow¹ rolê, mo¿na mówiæ o jednej nadrzêdnej teorii. Czy istnieje wspólny mianownik dla t³umaczeñ literackich – przek³adów prozy, poezji i dramatu, przeró¿nych odmian t³umaczeñ audiowizualnych, prawnych i prawniczych (np. prawa unijnego), niezliczonych t³umaczeñ tekstów specjalistycznych? Czy w sytuacji, gdy przek³ady literackie stanowi¹ zaledwie u³amek wszystkich t³umaczeñ, gdy wiêkszoœæ tekstów t³umacz¹ zespo³y ludzi przy coraz wiêkszym udziale narzêdzi komputerowych (CAT), gdy coraz czêœciej korzystamy z pomocy maszyn, ma jeszcze racjê bytu „tradycyjna” teoria t³umaczenia, próbuj¹ca budowaæ podstawy teoretyczne dla wszystkich jego odmian i pododmian? Szczerze mówi¹c, nie mieliœmy w¹tpliwoœci co do tego, ¿e odpowiedŸ bêdzie pozytywna. Dlatego u¿yliœmy powy¿ej wyrazu „prowokacja”. Tak, nie ulega dla nas w¹tpliwoœci, ¿e im wiêcej wokó³ nas t³umaczeñ w ich najprzeró¿niejszych odmianach, tym bardziej potrzebujemy porz¹dkuj¹cej teorii, która bêdzie prób¹ odpowiedzi na zasadnicze pytania: czym jest t³umaczenie? Co sprawia, ¿e t³umaczenie jest w ogóle mo¿liwe? Na czym polega rola i odpowiedzialnoœæ tlumacza? [Source: Editors]
Agradecimientos:   Record supplied by Ewa Hurtado (Wyzsza Szkola Filologiczna we Wroclawiu).
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación